top of page

Obchodné podmienky

PREAMBULA

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov založených Zmluvou uzavretou medzi Dodávateľom a jeho Subdodávateľmi, ktorých predmetom je dodanie tovaru, poskytnutie služby, vykonanie diela a prác, postúpenie výkonu majetkových práv, resp. licencie (sublicencie) a iné plnenia a výkony zo strany Subdodávateľov.

 

Tieto VOP sú vypracované v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Subdodávateľom.

 

Zmluvné vzťahy Dodávateľa s inými osobami ako Subdodávateľmi sa spravujú osobitnými zmluvami a dohodami, teda tieto VOP sa na ne neaplikujú.

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

Dodávateľom sa rozumie G&F Elektro s. r. o., so sídlom Šarišská 1976/18, 091 01 Stropkov, IČO: 52 760 677, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 40794/P, tel. č.: 0910 246 272 (Gajdoš), 0911 446 812 (Fečko), e-mail: info@gfelektro.com

 

 • sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom, na základe ktorého je Dodávateľ povinný odplatne poskytovať služby súvisiace s predmetom jeho podnikania Objednávateľovi.

 

Subdodávateľom sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, a ktorá sa zaviazala: dodať Dodávateľovi hnuteľnú vec (tovar), vykonať pre Dodávateľa dielo alebo prácu, poskytnúť Dodávateľovi službu alebo iné Plnenia a výkony, postúpiť na Dodávateľa výkon všetkých majetkových autorských práv k autorskému dielu, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak a zároveň sa podieľa na Plnení v prospech Objednávateľa. Za Subdodávateľa sa považuje aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ešte len rokuje o uzatvorení Zmluvy s Dodávateľom, ak z jednotlivých ustanovení nevyplýva, že sa týkajú už uzatvorenej Zmluvy.

 

Plnením sa rozumie akýkoľvek tovar, dielo, práca (najmä elektroinštalačná, montážna, zámočnícka), služby alebo akékoľvek iné plnenia a výkony dodávané Subdodávateľom v prospech Dodávateľa na základe zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Subdodávateľom.

 

Objednávkou sa rozumie právny úkon Dodávateľa adresovaný Subdodávateľovi, v ktorom je bližšie špecifikované miesto Plnenia, platobné podmienky, prípadne ďalšie podmienky zmluvnej spolupráce medzi Dodávateľom a Subdodávateľom

 

 • sa rozumie akákoľvek Zmluva (vrátane jej príloh a súčastí, ktoré sú uvedené v týchto VOP a/alebo v konkrétnej Zmluve) uzatvorená medzi Dodávateľom a Subdodávateľom, ktorej predmetom je dodanie Plnenia v prospech Dodávateľa.

 

Zmluvnou stranou sa rozumie Dodávateľ alebo Subdodávateľ, spoločne označovaní ako Zmluvné strany.

 

Čl. II

Uzatvorenie Zmluvy, jej súčasti a zmeny Zmluvy

 

 1. Zmluva medzi Dodávateľom a Subdodávateľom musí mať písomnú formu, pričom Zmluva musí byť podpísaná osobami oprávnenými konať v mene Zmluvnej strany, prípadne osobou splnomocnenou na základe plnomocenstva; plnomocenstvo bude v takom prípade neoddeliteľnou prílohou Zmluvy.

 2. Návrh na uzatvorenie Zmluvy môže dať Dodávateľ ako aj Subdodávateľ. Návrh môže byť písomný (listinná podoba) alebo doručený e-mailom. Ak bude mať návrh na uzatvorenie Zmluvy e-mailovú formu a druhá strana bude tento návrh akceptovať, sú Dodávateľ a Subdodávateľ povinný uzatvoriť písomnú zmluvu s dohodnutými podmienkami; ak do 15 dní k uzatvoreniu písomnej Zmluvy nedôjde, má sa za to, že Dodávateľ a Subdodávateľ na jej uzatvorení už netrvajú.

 3. V prípade, ak návrh na uzatvorenie Zmluvy podá Dodávateľ, je tento návrh účinný po dobu 15 dní odo dňa, kedy dôjde Subdodávateľovi. Po uplynutí tejto lehoty nie je Dodávateľ návrhom viazaný, ibaže sa s Subdodávateľom nedohodne inak.

 4. Súčasťou návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Dodávateľa sú aj tieto VOP, pričom postačí, ak v návrhu (písomnom alebo e-mailovom) bude odkaz na tieto VOP. Ak dôjde k prijatiu návrh Dodávateľa a k uzatvoreniu písomnej Zmluvy, stávajú sa VOP súčasťou obchodného vzťahu medzi Dodávateľom a Subdodávateľom.

 5. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, platí, že sa uzatvorila na dobu neurčitú.

 6. Subdodávateľ je do Zmluvy povinný uviesť svoje kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa, ktoré sa budú používať na komunikáciu Zmluvných strán a na doručovanie niektorých písomností alebo dokladov, ak to tieto VOP alebo Zmluva umožňujú.

 7. Zmluvu je možné zmeniť len písomne, a to prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve, pričom dodatky sa budú priebežne číslovať. Dodatok je platný iba vtedy, ak bude podpísaný osobami oprávnenými konať v mene Zmluvnej strany, prípadne osobou splnomocnenou na základe plnomocenstva; plnomocenstvo bude v takom prípade neoddeliteľnou prílohou Dodatku.

 8. Subdodávateľ obdrží jedno vyhotovenie Zmluvy pri jej podpise. Ak požiada o vyhotovenie ďalšej kópie Zmluvy počas trvania uvedenej Zmluvy, Dodávateľ mu za náhradu vecných nákladov nové vyhotovenie Zmluvy zabezpečí.

 9. Počas trvania Zmluvy môže Dodávateľ špecifikovať niektoré podmienky Zmluvy, napríklad miesto Plnenia alebo bližšia špecifikácia predmetu Plnenia, termíny Plnenia, a to na základe Objednávky; Objednávka sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

 10. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok alebo iných zmluvných podmienok Subdodávateľa, pokiaľ takéto všeobecné obchodné podmienky alebo iné zmluvné podmienky prijal, je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

 

Čl. III

Predmet Zmluvy

 

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Subdodávateľa Poskytnúť plnenie v prospech Dodávateľa, podľa pokynov Dodávateľa alebo Objednávateľa. Predmetom Zmluvy je aj záväzok Dodávateľa poskytnúť Subdodávateľovi odplatu za poskytnuté plnenie, a to za podmienok uvedených v týchto VOP a v Zmluve.

 2. Rozsah, predmet a kvalita Plnenia sú definované v týchto VOP, pričom v konkrétnej Zmluve alebo jej súčasti (napr. Objednávka) môže byť stanovený presnejší alebo podrobnejší predmet či rozsah Plnenia.

 3. Termíny Plnenia sú uvedené v Zmluve alebo v Objednávke.

 4. Predmet Zmluvy možno zmeniť len spôsobom uvedeným v týchto VOP (čl. II ods. 7) alebo spôsobom dohodnutým v Zmluve.

 

Čl. IV

Odplata a platobné podmienky

 

 1. Subdodávateľ má nárok na zaplatenie odplaty za poskytnuté Plnenie v prospech Dodávateľa, a to za podmienok uvedených v týchto VOP a v konkrétnej Zmluve.

 2. Výška odplaty je dohodnutá v Zmluve, prípadne v Objednávke. K zmene výšky odplaty môže dôjsť výlučne na základe dohody Zmluvných strán v podobe písomného dodatku k Zmluve (čl. II ods. 7). Na zmenu výšky odplaty nemá vplyv ani prípadná inflácia zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

 3. Subdodávateľ je oprávnený odplatu uplatniť u Dodávateľa na základe faktúry, ktorá musí mať všetky náležitosti podľa právnych predpisov (napr. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ak je Subdodávateľ platcom DPH). Okrem toho musí faktúra obsahovať presné označenie Dodávateľa a Subdodávateľa (názov, sídlo, IČO, právna forma obchodnej spoločnosti, označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná, číslo registra a označenie subjektu, ktorý register vedie), označenie faktúry (slovom, číslom alebo kombináciou), výšku odplaty, označenie čísla účtu vo forme IBAN, na ktorý sa má odplata zaplatiť, prípadná špecifikácia platby v podobe uvedenia variabilného symbolu alebo špecifického symbolu, dátum vyhotovenia faktúry, dátum dodania Plnenia a podpis Subdodávateľa. Ak nebude faktúra obsahovať všetky uvedené údaje, bude Dodávateľom vrátená na prepracovanie a/alebo doplnenie.

 4. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je odsúhlasený súpis prác, ktoré má Subdodávateľa vykonať v rámci Plnenia. Súpis prác musí byť podpísaný Subdodávateľom a potvrdený Dodávateľom alebo ním označenou osobou, prípadne Objednávateľom. Pokiaľ súpis prác nebude Dodávateľovi predložený spolu s faktúrou, nevzniká nárok Subdodávateľa na zaplatenie odmeny, pokiaľ hodnoverne nepreukáže rozsah a kvalitu vykonaného Plnenia.

 5. Subdodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytoval Plnenie pre Dodávateľa. Na skôr vystavené faktúry sa neprihliada a tieto budú Subdodávateľovi vrátené.

 6. Subdodávateľ je povinný riadne vystavenú faktúru doručiť Dodávateľovi poštou na adresu sídla Dodávateľa, osobne v sídle Dodávateľa alebo e-mailom.

 7. Splatnosť faktúry je 21 dní, pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa riadneho doručenia faktúry Dodávateľovi (čl. IV ods. 6), pokiaľ faktúra obsahuje náležitosti uvedené v týchto VOP (čl. IV ods. 3). Ak faktúra tieto náležitosti nebude obsahovať, lehota na zaplatenie odplaty začne plynúť až prepracovaním faktúry a jej uvedením do súladu s týmto VOP a riadnym doručením podľa týchto VOP.

 8. Nárok Subdodávateľa na zaplatenie odplaty nevznikne, ak má Plnenie vady (čl. VII), a to až do času odstránenia vád tak, aby Plnenie zodpovedalo kvalite, vlastnostiam a rozsahu dohodnutom v Zmluve, a ak v Zmluve nebolo dohodnuté, aby zodpovedalo obvyklej kvalite, vlastnostiam a rozsahu. Povinnosť Subdodávateľa vystaviť faktúru v súlade s týmito VOP a doručiť je spôsobom uvedeným v týchto VOP tým nie je dotknutá.

 9. Subdodávateľ nemá nárok na zaplatenie ďalšej odplaty alebo nákladov (napr. cestovné, nocľažné), ktoré mu vznikli v súvislosti s poskytovaním Plnenia pre Dodávateľa, nad rámec odplaty dohodnutej v Zmluve, pokiaľ sa v Zmluve nedohodne inak.

 10. Subdodávateľ nemá nárok na poskytnutie preddavku na odplatu, pokiaľ sa s Dodávateľom nedohodne v Zmluve inak.

 11. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Dodávateľa v prospech účtu Subdodávateľa.

 

Čl. V

Dodacie podmienky

 

 1. Subdodávateľ je povinný poskytnúť Plnenie v čase dohodnutom v Zmluve. Termín začatia poskytovania Plnenia a termín ukončenia Plnenia môže špecifikovať aj Objednávka. Tieto termíny sú pre Subdodávateľa záväzné a je povinný ich dodržiavať. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

 2. Termín začatia poskytovania plnenia alebo termín ukončenia Plnenia môže byť Zmluvnými stranami zmenený, ak sa na tom písomne dohodnú.

 3. Subdodávateľ je povinný Plnenie poskytovať každý deň počas celého týždňa, vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja, ak sa s Dodávateľom nedohodne inak.

 4. Subdodávateľ je povinný Plnenie poskytovať osobne, prípadne spoločne s inými Subdodávateľmi, ktorí spolupracujú s Dodávateľom. Subdodávateľ nie je oprávnený poveriť inú osobu, aby v jeho mene a na jeho účet poskytla Plnenie, a to ani čiastočne, pokiaľ sa s Dodávateľom nedohodne inak.

 5. Subdodávateľ je povinný Plnenie poskytovať riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a bez vád.

 6. Subdodávateľ poskytne Plnenie podľa týchto VOP, Zmluvy a podľa pokynov Dodávateľa alebo Objednávateľa, pre ktorého Dodávateľ vykonáva dielo alebo mu poskytuje iné služby.

 7. Po poskytnutí Plnenia je Subdodávateľ povinný Dodávateľovi odovzdať všetky doklady vzťahujúce sa na poskytnuté Plnenie, a to najneskôr do 7 dní, pričom doklady môže odovzdať osobne alebo zaslať Dodávateľovi poštou.

 8. Termín poskytovania Plnenia sa môže predĺžiť po dobu trvania vyššej moci, pričom za vyššiu moc sa považuje každá mimoriadne udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje včasné poskytnutie Plnenia a ktorú nebolo možné predvídať v dobe uzatvorenia Zmluvy. Za vyššiu moc sa podľa týchto VOP považuje najmä prírodná katastrofa, vojna, vojnový stav, núdzový stav, šírenie pandémie alebo iné nepredvídateľné udalosti.

 

Čl. VI

Práva a povinností

 

 1. Zmluvné strany sú povinné dôsledne plniť povinnosti vyplývajúce im z týchto VOP a zo Zmluvy. Práva vyplývajúce z týchto VOP a zo Zmluvy sú povinné vykonávať tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu týchto práv, aby bol výkon týchto práv v súlade s dobrými mravmi a obchodnými zvyklosťami.

 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať maximálnu možnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo žiadať, aby naplnili účel ich zmluvnej spolupráce.

 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory týkajúce sa Zmluvy budú riešiť primárne vzájomnou dohodou. Právo domáhať sa ochrany na súde alebo na rozhodcovskom súde tým nie je dotknuté.

 4. Pohľadávky Dodávateľa voči Subdodávateľovi môže Dodávateľ jednostranne započítať písomným oznámením o započítaní pohľadávok. Pohľadávky Subdodávateľa voči Dodávateľovi môžu byť započítané iba vzájomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá bude mať písomnú formu.

 5. Subdodávateľ nie je oprávnený bez súhlasu Dodávateľa postúpiť pohľadávky voči Dodávateľovi, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe týchto VOP a Zmluvy.

 6. Subdodávateľ je povinný pri poskytovaní plnenia pre Dodávateľa používať ochranné pomôcky, ktoré je povinný zabezpečiť na vlastné náklady. Rovnako je povinný dodržiavať povinnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a pokiaľ sa bude Plnenie poskytovať na území inej krajiny ako Slovenská republika, je povinný absolvovať školenie, prípadne oboznámiť sa s poučeniami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa legislatívy štátu, v ktorom sa bude Plnenie poskytovať. Školenie alebo poučenia v písomnej forme zabezpečí Dodávateľ alebo Objednávateľ.[MR1] 

 7. Subdodávateľ je povinný zdržať sa užívania alkoholu, omamných látok alebo iných návykových látok počas poskytovania Plnenia pre Dodávateľa, pričom v stave pod vplyvom týchto návykových látok je zakázané nastúpiť na stavenisko alebo miesto poskytovania Plnenia. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

 8. Subdodávateľ sa zaväzuje, že nebude robiť v mene Dodávateľa pred Objednávateľom alebo pred inou osobou žiadne vyhlásenia majetkovej, obchodnej alebo inej povahy, ak na takéto vyhlásenie nie je osobitne poverený na základe písomného poverenia. Rovnako sa zaväzuje, že nebude v mene a na účet Dodávateľa preberať žiadne záväzky alebo povinnosti akejkoľvek povahy, okrem prípadu, ak je na takýto úkon osobitne splnomocnený na základe písomného plnomocenstva.

 9. Subdodávateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že je držiteľom potrebných povolení, licencií, preukazov alebo oprávnení, ktoré mu umožňujú poskytovať služby pre Dodávateľa, a zaväzuje sa, že zabezpečí a vykoná všetky úkony k tomu, aby povolenia, licencie, preukazy alebo oprávnenia boli platné počas trvania Zmluvy.

 10. Subdodávateľ sa zaväzuje pred začatím poskytovania Plnenia pre Dodávateľa požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie prenosného dokumentu A1, ktorý bude mať k neustále dispozícii počas doby trvania Zmluvy a na žiadosť ho predloží Dodávateľovi, Objednávateľovi alebo inej osobe, ktorú označí Dodávateľ. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

 11. Ak Subdodávateľ poskytne Plnenie, ktoré má vady, pričom tieto vady neodstráni v súlade s požiadavkami Zmluvy a/alebo Dodávateľa a/alebo Objednávateľa a súčasne bude pre Dodávateľa naďalej poskytovať Plnenia, je Dodávateľ oprávnený zadržať vyplatenie každej ďalšej odplaty, na ktorú by Subdodávateľovi vznikol nárok, a to až do času riadneho odstránenie vád predošlého Plnenia.

 12. Dodávateľ je oprávnený zabezpečiť ubytovanie pre Subdodávateľa, pokiaľ bude Plnenie poskytovať mimo územia Slovenskej republiky, a to vlastné náklady. Pokiaľ Subdodávateľ poruší povinnosť nastúpiť na miesto Plnenia v dohodnutom termíne a súčasne má zo strany Dodávateľa hradené ubytovanie, je povinný náklady na ubytovanie uhradiť Subdodávateľ, a to za obdobie omeškania s nástupom na miesto Plnenia až do nástupu na miesto Plnenia alebo do ukončenia Zmluvy. To isté platí aj v prípade, ak sa Subdodávateľ ospravedlní za omeškanie, ktoré však zavinil sám (napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý si privodil požitým alkoholu).

 13. Subdodávateľ je povinný nahradiť náklady na ubytovanie aj v prípade, ak bez dostatočne včasného oznámenia o úmysle odhlásiť sa z ubytovania z tohto ubytovania odíde; náhrada škody tým nie je dotknutá.

 14. Dodávateľ môže Subdodávateľovi v rámci plnenia Zmluvy požičať motorové vozidlo za nájomné vo výške 20,- EUR za každý začatý deň trvania nájomného vzťahu.[MR2] [PG3] 

 15. Subdodávateľ má nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 10% z omeškanej sumy, ak Dodávateľ nezaplatí faktúru Subdodávateľa, vystavenú a doručenú podľa týchto VOP, v lehote splatnosti.

 16. Dodávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od Subdodávateľa, ak Subdodávateľ

  1. poruší povinnosť nastúpiť na pracovisko v dohodnutom termíne podľa čl. V ods. 1 VOP, pričom zmluvná pokuta je za každý deň porušovania tejto povinnosti vo výške 330,- EUR

  2. nedodrží termín ukončenia poskytovania Plnenia podľa čl. V ods. 1 VOP, pričom zmluvná pokuta je vo výške 100,- EUR za každý ukončený deň nedodržania termínu

  3. poruší povinnosť užívať alkohol, omamné látky alebo iné návykové látky počas poskytovania Plnenia alebo v stave pod vplyvom týchto látok príde na miesto poskytovania Plnenia podľa čl. VI ods. 7 VOP, pričom zmluvná pokuta je za každé jedno porušenie povinnosti vo výške 500,- EUR

  4. poruší povinnosť poskytovať Plnenie každý deň počas celého týždňa, vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja, pričom zmluvná pokuta je vo výške 100,- EUR za každý ukončený deň porušenia tejto povinnosti

  5. poruší povinnosť podľa čl. VI ods. 8 VOP, pričom zmluvná pokuta je za každé jedno porušenie povinnosti vo výške 500,- EUR

  6. poruší povinnosť zabezpečiť, aby povolenia, licencie, preukazy alebo oprávnenia potrebné na realizáciu Plnenia podľa Zmluvy boli platné počas trvania Zmluvy podľa čl. VI ods. 9 VOP, pričom zmluvná pokuta je vo výške 1.000,- EUR

 17. Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní odo dňa doručenia výzvy Dodávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty, pričom výzva môže byť doručená poštou na adresu sídla alebo miesta podnikania Subdodávateľa alebo na jeho e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve. Dodávateľ môže v konkrétnej výzve určiť aj dlhšiu dobu splatnosti na zaplatenie zmluvnej pokuty.

 18. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu.

 19. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

 

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

 

 1. Plnenie má vady, ak nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve alebo ak v Zmluve nebol výsledok určený, aby zodpovedalo obvyklým vlastnostiam, kvalite a rozsahu obdobného Plnenia.

 2. Subdodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Plnenie v čase jeho odovzdania Dodávateľovi alebo Dodávateľom určenej osobe.

 3. Dodávateľ je povinný Plnenie prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku inou osobou najneskôr do 14 dní [MR4] [PG5] od riadneho odovzdania.

 4. Dodávateľ oznámi Subdodávateľovi zistené vady do 14 dní odo dňa, čo ich zistí, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa prevzatia Plnenia.

 5. Ak je vadným Plnením Zmluva porušená podstatným spôsobom, Dodávateľ má nároky z vád podľa ustanovenia § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka. Voľba nárokov patrí Dodávateľovi, ak túto voľbu oznámi Subdodávateľovi spolu s oznámením o vadách Plnenia najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Plnenia. Uplatnený nárok môže meniť aj bez súhlasu Subdodávateľa, najneskôr do času, kým Subdodávateľ nevyhovie skôr uplatnenému nároku. Ostatné nároky uvedené v týchto VOP alebo v Zmluve, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie sú dotknuté.

 6. Ak je vadným Plnením Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, Dodávateľ má nároky z vád podľa ustanovenia § 437 ods. 1 Obchodného zákonníka.

 7. Subdodávateľ zodpovedá za škodu, ak poruší povinnosti podľa týchto VOP, Zmluvy alebo povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov.

 8. Subdodávateľ sa môže zodpovednosti za škodu zbaviť, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

 9. Ak Subdodávateľ porušuje svoju povinnosť alebo prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo Zmluvy alebo týchto VOP, je povinný oznámiť Dodávateľovi povahu prekážky, ktorá mu bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa Subdodávateľ o prekážke dozvedel alebo pri náležitej starostlivosti mohol dozvedieť. Ak Subdodávateľ túto povinnosť poruší, zodpovedá tým za škodu, ktorá vznikne Dodávateľovi a súčasne je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR.

 10. Škoda sa nahrádza v peniazoch, pričom sa nahrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Za škodu sa považuje tiež ujma, ktorá Dodávateľovi vznikla tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinnosti Subdodávateľa.

 

Čl. VIII

Zákaz konkurencie

 

 1. Subdodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania Zmluvy s Dodávateľom nebude poskytovať Plnenia, ktoré sú predmetom Zmluvy, ani služby obdobnej povahy a charakteru, inému subjektu ako je Dodávateľa, a to bez ohľadu na to, či by boli tieto služby odplatné alebo bezodplatné. Ak Subdodávateľ poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR.

 2. Subdodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania Zmluvy s Dodávateľom nebude kontaktovať Objednávateľa z dôvodu záujmu o spoluprácu ani mu poskytovať výhodnejšie podmienky spolupráce, než ktoré má Objednávateľ dohodnuté s Dodávateľom. Ak Subdodávateľ poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2.500,- EUR za každý jeden nepovolený kontakt vo vzťahu k jednému Objednávateľovi; za nové nepovolené kontaktovanie sa považuje kontaktovanie v iný deň alebo vo vzťahu k inému Objednávateľovi.

 3. Subdodávateľ sa zaväzuje, že nebude akýmkoľvek spôsobom propagovať činnosť spoločností alebo iných podnikateľov, ktorý vykonávajú rovnakú alebo obdobnú činnosť ako Dodávateľ, najmä robením vyhlásení o činnosti týchto iných spoločností alebo podnikateľov, porovnávaním kvality ich činnosti s činnosťou Dodávateľa, nosenia odevov alebo iných častí oblečenia, ktoré podporujú alebo propagujú konkurenčnú spoločnosť alebo dodávateľa. Ak Subdodávateľ poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 330,- EUR za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

 4. Subdodávateľ sa zaväzuje, že po ukončení Zmluvy s Dodávateľom nebude po dobu 12 mesiacov vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá by bola zhodná s predmetom podnikania Dodávateľa alebo ktorá by mala voči nemu súťažnú povahu, a to ani ako  samostatne zárobkovo činná osoba, konateľ, spoločník, akcionár, komandista, komplementár obchodnej spoločnosti alebo ako tichý spoločník, bez ohľadu na to, či by túto činnosť vykonával na území Slovenskej republiky alebo v rámci Európskych štátov. Ak Subdodávateľ poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 6.000,- EUR, pričom za každý celý kalendárny mesiac, počas ktorého bude Subdodávateľ rešpektovať túto povinnosť, sa zmluvná pokuta znižuje o sumu 500,- EUR.

 5. Dodávateľ a Subdodávateľ považujú konkurenčnú doložku v týchto VOP za primeranú, ktorá neobmedzuje Subdodávateľa viac, než to vyžaduje ochrana Dodávateľa, pričom pri stanovený rozsahu zákazu konkurencie a výšky zmluvných pokút sa prihliada najmä na to, že Subdodávateľ pozná Objednávateľov, pre ktorých Dodávateľ poskytuje služby a že Subdodávateľovi je známe obchodné tajomstvo Dodávateľa.[MR6] [PG7] 

 6. Subdodávateľ berie na vedomie, že finančná kompenzácia za dodržiavanie zákazu konkurencie je zahrnutá v odplate, ktorá mu za poskytovanie Plnenia patrí. Výška odplaty dojednaná v Zmluve alebo uvedená v Objednávke teda zahŕňa už aj finančnú kompenzáciu za dodržiavanie tohto obmedzenia.

 

Čl. IX

Obchodne tajomstvo a mlčanlivosť

 

 1. Subdodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri plnení Zmluvy alebo ktoré súvisia s touto Zmluvou, vrátane obchodného tajomstva, know-how Dodávateľa alebo iných pracovných či obchodných postupov Dodávateľa vrátane informácií a skutočností, ktoré sa týkajú minulých, súčasných alebo budúcich podnikateľských aktivít, produktov, služieb a technických poznatkov od Dodávateľa a ktoré nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné, a tieto skutočnosti nesprístupní tretím osobám, okrem prípadu

  1. ak mu Dodávateľ poskytne písomný súhlas so sprístupnením informácií, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti vzťahuje,

  2. ak povinnosť sprístupniť takéto informácie vyplýva z právneho predpisu alebo z rozhodnutia alebo výzvy orgánu verejnej moci,

  3. sprístupnenie informácie je nevyhnutné na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

 2. Povinnosť mlčanlivosti Subdodávateľa sa vzťahuje aj na osobitné podmienky Zmluvy, platobné podmienky či sankcie za porušovanie Zmluvy a týchto VOP.

 3. Subdodávateľ, ktorý má informácie podľa predošlých odsekov, je povinný tieto utajovať a chrániť a nevyužívať tieto informácie v rozpore s oprávnenými záujmami Dodávateľa.

 4. Subdodávateľ je povinný zabezpečiť, aby povinnosť mlčanlivosti a povinnosť nevyzradiť obchodné tajomstvo Dodávateľa boli dodržiavané všetkými jeho zamestnancami a spolupracujúcimi tretími osobami, ak tieto osoby získajú alebo majú k dispozícií dôverné informácie. Zamestnanci a spolupracujúce tretie osoby, ktoré budú mať prístup k dôverným informáciám, je Subdodávateľ povinný zaviazať k dodržiavaniu mlčanlivosti v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako sú stanovené v týchto VOP alebo v Zmluve.

 5. Porušenie povinností podľa tohto článku VOP sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

 6. Za porušenie povinností podľa tohto článku VOP je Subdodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR.

 

Čl. X

Rozhodne právo

 

 1. Zmluvné strany sa podľa čl. 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), že zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Subdodávateľom sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 2. Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek dohodnúť, že Zmluva sa bude spravovať iným právnym poriadkom, než na ktorom sa dohodli pri uzatvorení Zmluvy. Takáto dohoda musí byť urobená výslovne a musí byť písomnú formu.

 3. Dohoda o rozhodnom práve dojednané v tejto Zmluvy zostáva zachovaná aj v prípade, ak by bola Zmluva ako celok neplatná.

 

Čl. XI

Rozhodcovská doložka

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o., so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

 2. V rozhodcovskom konaní sa budú uplatňovať tieto pravidlá:

  1. Dodávateľ aj Subdodávateľ môže zmeniť alebo doplniť svoju žalobu alebo žalobnú odpoveď v priebehu rozhodcovského konania, ak rozhodcovský súd nepovažuje takúto zmenu alebo doplnenie za neprípustné s ohľadom na ich oneskorené podanie, ktoré nebolo dostatočne odôvodnené

  2. Rozhodcovské konanie sa uskutoční v sídle rozhodcovského súdu, kde sa budú uskutočňovať aj všetky procesné úkony

  3. Rozhodcovské konanie sa bude viesť v slovenskom jazyku

  4. Písomnosti v rozhodcovskom konaní sa budú považovať za doručené, ak boli doručené adresátovi osobne alebo do sídla, alebo na miesto podnikania adresáta, alebo na miesto jeho trvalého pobytu alebo do elektronickej schránky

  5. Rozhodcovské konanie bude písomné

  6. Ak sa v spore bude vyskytovať medzinárodný prvok, spor sa rozhodne podľa právneho poriadku Slovenskej republiky v súlade s dohodou podľa čl. X VOP

  7. Rozhodcovský rozsudok nepodlieha prieskumu iného rozhodcu.

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodcovská doložka môže byť v konkrétnom prípade vylúčená, pričom dohoda vyžaduje písomnú formu.

 4. Ak jedna zo Zmluvných strán podá žalobu na súd podľa Civilného sporového poriadku, môže druhá Zmluvná strana uplatniť námietku právomoci rozhodcovského súdu podľa ustanovenia § 5 a nasl. Civilného sporového poriadku.

 

Čl. XII

Ukončenie zmluvy

 

 1. Zmluvu medzi Dodávateľom a Subdodávateľom možno zrušiť iba dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy.

 2. Dohoda o zrušení Zmluvy musí mať písomnú formu, a pokiaľ v nej nebude uvedený dátum, ku ktorému sa Zmluva zrušuje, platí, že Zmluva sa ruší dňom podpísania dohody.

 3. Každá zo Zmluvných strán môže Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu, pričom výpoveď musí byť písomná a doručená do vlastných rúk druhej Zmluvnej strane, prípadne doručená osobne. Výpovedná lehota sú 1 mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola doručená.

 4. Výpoveď nie je možné zobrať späť bez súhlasu druhej Zmluvnej strany.

 5. Odstúpiť od Zmluvy možno len z dôvodov, ktoré sú uvedené v Zmluve, v týchto VOP alebo ak to vyplýva z právneho predpisu.

 6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, pričom toto oznámenie musí byť doručené druhej Zmluvnej strane do vlastných rúk, prípadne doručené osobne. V písomnom odstúpení od Zmluvy je potrebné vymedziť dôvod odstúpenia tak, aby nebol zameniteľný s iným. Bez uvedenia dôvodu odstúpenia od Zmluvy nie je odstúpenie od Zmluvy platné a nespôsobuje žiadne účinky.

 7. Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj vtedy, ak Subdodávateľ podstatným spôsobom poruší zmluvné podmienky.

 8. Zmluva tiež zaniká:

  1. Smrťou alebo zánikom Subdodávateľa

  2. Stratou oprávnenia Subdodávateľa na činnosť, ktorá je predmetom Plnenia

  3. Zánikom Dodávateľa

 

Čl. XIII

GDPR

 

 1. Dodávateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje Subdodávateľov v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu za účelom zmluvnej spolupráce podľa týchto VOP, prípadne za účelom reklamy a propagácie vlastnej podnikateľskej činnosti v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente Dodávateľa, ktorý je zverejnený na webovej stránke Dodávateľa ako aj v prevádzkových priestoroch Dodávateľa .

 

Čl. XIV

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.11.2023

 2. Odlišné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými v týchto VOP.

 3. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo týchto VOP uvedené inak, spravujú sa vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 4. Dodávateľ má právo jednostranne zmeniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Dodávateľ svojim Subdodávateľom prostredníctvom e-mailovej správy ako aj zverejnením vo svojich prevádzkových priestoroch a na webovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou zmeny VOP, sa riadia až do ich ukončenia znením VOP, ktoré bolo platné v čase uzatvorenia Zmluvy.

 5. Doručením písomností na základe Zmluvy, v súvislosti so Zmluvou alebo v súvislosti s VOP sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej Zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie do­ručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte.

 6. Ak bude na poštovej zásielke vyznačený údaj „Adresát neznámy“ alebo poznámka podobného významu, považuje sa za deň doručenia deň vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane, pokiaľ Zmluvná strana, ktorá bola adresátom zásielky, porušila povinnosť oznámiť zmenu adresy na doručovanie odosielajúcej Zmluvnej strane.

 7. Ak to vyplýva zo Zmluvy alebo z týchto VOP, možno písomnosti doručovať aj na e-mailové adresy Zmluvných strán, ktoré budú uvedené v Zmluve.

 8. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérom sa doručujú na adresu sídla alebo miesta podnikania podľa príslušného verejného registra, pokiaľ Zmluvná strana výslovne neuvedie v Zmluve inú adresu na doručovanie.

 9. Doručovanie e-mailom sa bude realizovať na e-mailové adresy, ktoré Zmluvné strany uvedú v Zmluve. Táto e-mailová adresa sa bude považovať za platnú, dokiaľ Zmluvná strana neoznámi zmenu e-mailovej adresy alebo jej zrušenie / deaktiváciu, a to bez ohľadu na skutočný stav.

 10. Za deň doručenia prostredníctvom e-mailu sa považuje nasledujúci deň po dni, v ktorom bola elektronická správa z e-mailovej adresy odosielateľa preukázateľne odoslaná druhej Zmluvnej strane, ibaže druhá Zmluvná strana potvrdí prijatie e-mailovej správy skôr.

bottom of page